Tissue Precessor
เครื่องเตรียมตัวอย่างชิ้นเนื้อ

Tissue Processor หรือ เครื่องเตรียมตัวอย่างชิ้นเนื้อ เป็นเครื่องมือสำหรับเตรียมตัวอย่างทางจุลกายวิภาคศาสตร์และจุลพยาธิวิทยา โดยการจุ่มตัวอย่างลงในสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการขจัดน้ำออกจากตัวอย่างและพาราฟิน ตามโปรแกรมการทำงานที่ตั้งไว้อัตโนมัติ

,