ประวัติความเป็นมาบริษัท

Vantech Science

      บริษัท แวนเทค ไซเอนซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 14 ซอยรามคำแหง 68 แยก1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ดำเนินธุรกิจ จัดซื้อ จัดหา และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอุปกรณ์ เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน จากหลากหลายเครื่องหมายการค้า (Brand) ที่มีชื่อเสียง รวมถึงให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ฐานลูกค้าหลักของบริษัท ครอบคลุมทั้งในส่วนภาครัฐ และเอกชน ซึ่งรวมถึง สถานพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัย  สถาบันวิจัย  ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง  โรงเรียน วิทยาลัย หน่วยงานราชการ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศไทย  ฝ่ายขายของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ นอกเหนือจากการขาย โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อค้นหาและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกเหนือจากนี้  เรายังให้ความสำคัญแก่การจัดการทางด้านลูกค้าสัมพันธ์เพื่อมุ่งเน้นงานบริการหลังการขาย  และเรายังมีการจัดสัมมนาและงานประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้หัวข้อต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า และการประยุกต์ใช้ต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปัจจุบันบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่

ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบจดทะเบียน

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม